S10 kostenbesparingen
Uw partner in bedrijfsvoering
Footer van de website rode lijn met lichtblauw gefaded
Home  >>  Artikelen >> Column “De tijd staat niet stil!” deel 3
S10 column: de tijd staat niet stil deel 3
Opent in nieuwe tab afbeelding S10 column over veranderingen in het onderwijs

S10 consultancy column: “De tijd staat niet stil!” deel 3

21-10-2014 Deel 3 van columns over veranderingen in de loop der tijd: Meer met minder ook in het onderwijs: het onderwijs verandert! Door Stan van Gemert, directeur

Klassikaal onderwijs

Als we aan onderwijs denken, denken we snel aan klassikaal onderwijs, dat eeuwenlang de norm is geweest. Een groep leerlingen krijgt als geheel uitleg en instructie van een docent. De afgelopen decennia zijn er andere manieren van instructie geven geïntroduceerd. Sommige waren succesvol, andere niet. Er is dan ook veel veranderd sinds ‘aap-noot-Mies’. Staan we echter niet aan de vooravond van nog veel grotere veranderingen? Onder andere het Ministerie van OCW wil betere prestaties. Ook zijn de ouders kritischer en stellen zij hogere eisen aan prestaties en welbevinden dan ooit tevoren. Tegelijkertijd dienen we diploma-inflatie te voorkomen en moet de kwaliteit van de examens gewaarborgd blijven. Dit terwijl de techniek voortschrijdt, de wereld om ons heen verandert en er meer gedaan moet worden met minder.

Onderwijs verandert: de omarming van de digitale wereld

Mijn oudste zoon zit sinds 2013 op het Northgo College te Noordwijk (voortgezet onderwijs). Gisteren sprak ik bestuursleden van de bij de school horende stichting. Het is mij duidelijk geworden dat dit een stichting betreft met een accent op het technasium. Het technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo met daar aan gekoppeld het (examen-) vak ‘onderzoeken en ontwerpen’. Centraal in deze onderwijsvorm staan de bètavakken. Hiermee worden leerlingen uitgedaagd en wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld, waarbij het de leerlingen duidelijk wordt dat bèta en techniek niet alleen leuk zijn, maar ook betekenisvol. Een mooi uitgangspunt. Deze stichting heeft een voortrekkersrol op zich genomen aangaande de inzet van technologie en zij wil uiteraard deze voorsprong behouden. Zo had de school eerder al laptopklassen en sinds 2013 iPad klassen: onderwijs dat afstand doet van de fysieke boeken en de gedigitaliseerde wereld omarmt. Door het introduceren van nieuwe technologieën en methoden is het onderwijs niet meer strak gebonden aan een lokaal, een leraar, een rooster of een gebouw. Dit introduceert flexibiliteit. Na de herfstvakantie gaat de bouw van de gloednieuwe technasiumruimte van start waarin faciliteiten worden geboden voor onder meer een denktank, een werkplaats, een studio en een podium voor presentaties. Later dit jaar wordt een prachtig sportpark opgeleverd waarbij het schoolpark en het sportpark tezamen de Northgo Campus vorm geeft. En in schooljaar 2015-2016 wil het Northgo college het aanbod voor de brugklas uitbreiden met een Highschoolprogramma. Er zijn veel meer ontwikkelingen, speerpunten en specialiteiten te noemen. Het is duidelijk dat het Northgo College zelf in ontwikkeling is en met de tijd mee gaat. Hierin herken ik verscheidene ontwikkelingen waarover ik eerder geschreven heb.   © Northgo College

Onderwijs verandert: de e-generatie

In ‘Flexibilisering in het Hoger Onderwijs’ schrijven Joseph Kessels en Corry Ehlen over de e-generatie het volgende: “Deze jongste generatie leerlingen heeft leren omgaan met discontinue, onvolledige, informatie en kan die samenvoegen tot betekenisvolle gehelen. Het zappen tussen verschillende informatiebronnen is daar een voorbeeld van. Deze generatie is in staat om parallel te chatten, TV te kijken, te telefoneren en naar muziek te luisteren. Deze vormen van multi-tasking lijken de informatieverwerking te verhogen en daarmee ook de kennisproductie te bevorderen.” Ik deel de observatie aangaande het gedrag, maar deel vooralsnog niet zomaar de conclusies. Ik zie namelijk een direct verband met ‘continuous partial attention’ als gevolg van de poging om niets te willen missen (zie ook de sectie “bijwerkingen” in mijn column d.d. 17-07-2013 en de sectie “multitasken” d.d. 29-07-2013). Dit heeft mijns inziens een negatieve impact op de kennisproductie. Toch mag duidelijk zijn dat deze e-generatie een ander leerpatroon heeft en andere capaciteiten zal ontwikkelen. De onderwijsmethodologie zal dus aangepast moeten worden.

Onderwijs verandert: de beroepen van de toekomst

Niet alleen het onderwijs moet flexibiliseren, ook van ons zelf wordt flexibiliteit verwacht. Wat vereisen de banen van de toekomst? De wereld om ons heen verandert en wij staan er middenin. Wij dienen mee te veranderen. We hebben een toenemende behoefte aan technische ontwikkelingen. Vooral vanwege het gemak en het plezier dat ze bieden. Een deel van onze economie is hier op gebaseerd. Door het omarmen van de technische ontwikkelingen, verandert echter de mens ook zelf. Onze privé tijdsbesteding verandert, de wijze waarop wij ons werk uitvoeren verandert, net als het werk zelf. Ook onze interesses veranderen, want de mens wijzigt de techniek en die beïnvloedt dan de mens! Een soort vicieuze cirkel. De interesse van de jeugd is dan ook veranderd en hierdoor is de leerwijze veranderd. De veranderingen gaan geleidelijk, maar als je de verschillen over meerdere jaren bekijkt zijn de veranderingen groot. Het Northgo College stelt: “Veel beroepen voor de toekomst bestaan nu nog niet.” Ik sluit me daar volledig bij aan. Op 19-05-2014 schreef ik: “Zullen robots onze banen gaan overnemen, of zullen deze juist banen gaan opleveren? Het klopt dat banen zullen verdwijnen, maar tegelijkertijd zorgt de ‘robotisering’ voor meer productiviteit en nieuwe banen. Zoals het verleden al heeft bewezen, zal nieuwe technologie resulteren in nieuwe behoeftes, zowel van bedrijven als van consumenten. Mijns inziens zal de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek en meer specifiek de verdere ‘robotisering’, juist nieuwe mogelijkheden brengen.” Het onderwijs dient op deze nieuwe mogelijkheden in te spelen en te zorgen dat de jeugd van nu, in de toekomst invulling aan de nieuwe beroepen kan geven. De content en focus van het onderwijs zal hierdoor veranderen.

Onderwijs verandert: online educatie

Met de opkomst van het internet is de wereld aanzienlijk kleiner geworden, dit geldt ook voor het onderwijs. Steeds meer cursussen worden online aangeboden door vele universiteiten. Cursussen die je in je eigen tijd kan volgen. Ook de Universiteit van Groningen is hier op 15 september j.l. mee gestart. Online educatie kan uitgroeien  tot een tegenhanger van klassikaal onderwijs, maar is in de schoolpraktijk nog vooral een bron van verrijking.

Onderwijs verandert: professionaliseren en verzakelijken

Het Northgo College had in haar ‘Koers 2017’ (schoolplan 2013-2017) al aangegeven dat de bezuinigingen dwingen om efficiënter en effectiever te werken. In feite lijkt deze trend zich nog steeds door te zetten. Op verzoek van de staatsecretaris van OCW is de algemene rekenkamer een onderzoek gestart naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs. In juni dit jaar concludeert de rekenkamer: “Verzakelijking op financieel vlak is een belangrijk onderdeel van een verdere professionalisering van schoolbesturen en essentieel voor een financieel gezonde en toekomstbestendige sector.” Verder geven ze aan “zakelijkheid die in tijden van crisis of krimp noodzakelijk is”. Ik zie dat hier een spanningsveld optreedt tussen mensgerichtheid en zakelijkheid alsook tussen terughoudend zijn met de uitgaven en het tegengaan van ‘oppotgedrag’ (commissie Don 2009). Dat dwingt tot keuzes maken. In de media zijn al voorbeelden naar voren gekomen als grotere klassen en gedwongen ontslagen, maar ook van docenten die zich bereid zijn extra uren te maken. Er zijn uiteraard nog veel meer keuzes te maken en vele manieren om meer met minder te realiseren. Gevolg zal zijn dat het onderwijs verandert. Gewenst of als bijproduct.

Onderwijs verandert: wifi

Door de introductie van allerlei technische middelen in het onderwijs, waaronder de iPad-klassen, is wifi niet meer weg te denken. Toch plaats ik serieuze vraagtekens bij deze verandering van leeromgeving. Leerlingen worden hierdoor namelijk ongevraagd blootgesteld aan de optelsom van alle op school aanwezige elektromagnetische velden. Al in 2011 heeft de Raad van Europa geconcludeerd dat straling die veroorzaakt wordt door gsm’s en draadloze netwerken, zeker bij kinderen, de gezondheid in gevaar kan brengen. Hierover heerst nog steeds veel onduidelijkheid; de langere termijn consequenties zijn niet bekend. Vorig jaar leverde een eenmalige proef die door vijf Deense scholieren was uitgevoerd, een verontrustend resultaat op. Een proef met 400 tuinkerszaadjes die op twee schoteltjes waren geplaatst werden respectievelijk in een wifi-omgeving en een wifi-vrije omgeving geplaatst. De ‘wifi-tuinkers’ groeide niet, muteerde of stierf. De ‘wifi-vrije tuinkers’ ontwikkelde zich voorspoedig. Een kanttekening dient wel geplaatst te worden bij de accuraatheid van de proefopstelling. Andere mogelijke oorzaken zijn niet goed uitgesloten. In Frankrijk hebben ze besloten het gebruik van wifi zoveel mogelijk tegen te gaan. Al langere tijd wordt wifi in scholen geweerd. Op 23 januari dit jaar is daar een wet aangenomen om straling van draadloze technieken te beperken. Zij hanteren het voorzorgsprincipe. Voor de duidelijkheid, ik ben noch een voorstander noch een tegenstander van wifi. Toch neig ik me aan te sluiten bij het voorzorgsprincipe. Onze jeugd is mij te dierbaar en te kostbaar om hen het kind van de rekening te laten zijn. Voor dit moment kan ik alleen maar stellen dat de leeromgeving van de leerling aan het veranderen is.

Onderwijs verandert: de link naar het bedrijfsleven

In het begin van dit jaar heeft het Northgo College het Jet-Net Partnership met Decos beklonken. Dit Jongeren en Technologie Netwerk Nederland betreft een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Het idee achter deze samenwerking is dat havo/vwo leerlingen ervaren dat technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. Hiermee wordt gepoogd te waarborgen, dat er voldoende jonge mensen opgeleid worden in de bètawetenschappen, om zo later een bijdrage te kunnen leveren aan de kenniseconomie. Ik als bèta man, die midden in het bedrijfsleven staat, juich deze ontwikkeling van harte toe: het leren via en vanuit het bedrijfsleven.

Kansen

Bovenstaande veranderingen zijn verre van compleet. Echter mag er wel geconcludeerd worden dat er veel in het onderwijs is veranderd en dat er nog veel zal gaan veranderen. Onderscheidend vermogen, kwaliteit van onderwijs en de financiële aspecten zullen binnen het onderwijs de komende tijd nog belangrijker worden. Stilstaan is geen optie. Er liggen wel kansen! Het Northgo college, die het voortouw neemt in techniek, maakt een waardevolle opmerking in ‘Koers 2017’: “Techniek is ondersteunend, het gaat altijd om mensen”. Dit is een directe match met de filosofie van S10 consultancy! ICT hoort dient in dienst te staan van de organisatie en niet andersom. Het is goed dat de mens het beste uit de techniek haalt en zo aan efficiëntie en effectiviteit wint. Tegelijk kan techniek het beste uit de mens halen, zolang deze ondersteunend en aanvullend werkt. Diverse aspecten die hierboven naar voren komen zijn onze cup-of-tea: meer met minder, veranderprocessen, ICT en kwaliteit. Daarbij hoort ook aandacht voor de werknemers, hun welzijn en hun meegroeien in het bedrijf. Persoonlijk ben ik dan ook erg benieuwd wat de toekomst op onderwijsgebied onze samenleving daadwerkelijk gaat brengen. Hoe dan ook, er gaat nog heel wat veranderen!
KVK 57521425
BTW Nr.: NL175593978B01
© S10 consultancy ®  2018
0252-225 466
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht De mens beïnvloed techiek en de techniek de mens Gevolgen van wifi, proef door scholieren uitgevoerd
naar boven naar boven S10 Consultancy column S10 column over veranderingen in het onderwijs
S10 column: de tijd staat niet stil deel 3
Opent in nieuwe tab afbeelding naar boven naar boven

“De tijd staat niet stil!” deel 3

Door Stan van Gemert, directeur

Klassikaal onderwijs

Als    we    aan    onderwijs    denken,    denken    we    snel    aan    klassikaal onderwijs,   dat   eeuwenlang   de   norm   is   geweest.   Een   groep   leerlingen krijgt   als   geheel   uitleg   en   instructie   van   een   docent.   De   afgelopen decennia      zijn      er      andere      manieren      van      instructie      geven geïntroduceerd.   Sommige   waren   succesvol,   andere   niet.   Er   is   dan ook   veel   veranderd   sinds   ‘aap-noot-Mies’.   Staan   we   echter   niet   aan de   vooravond   van   nog   veel   grotere   veranderingen?   Onder   andere   het Ministerie    van    OCW    wil    betere    prestaties.    Ook    zijn    de    ouders kritischer   en   stellen   zij   hogere   eisen   aan   prestaties   en   welbevinden dan     ooit     tevoren.     Tegelijkertijd     dienen     we     diploma-inflatie     te voorkomen    en    moet    de    kwaliteit    van    de    examens    gewaarborgd blijven.   Dit   terwijl   de   techniek   voortschrijdt,   de   wereld   om   ons   heen verandert en er meer gedaan moet worden met minder. 

Onderwijs verandert: de omarming van de digitale wereld

Mijn   oudste   zoon   zit   sinds   2013   op   het   Northgo   College   te   Noordwijk (voortgezet   onderwijs).   Gisteren   sprak   ik   bestuursleden   van   de   bij   de school   horende   stichting.   Het   is   mij   duidelijk   geworden   dat   dit   een stichting   betreft   met   een   accent   op   het   technasium.   Het   technasium   is een   onderwijsstroom   in   Nederland   voor   vwo   en   havo   met   daar   aan gekoppeld   het   (examen-)   vak   ‘onderzoeken   en   ontwerpen’.   Centraal in    deze    onderwijsvorm    staan    de    bètavakken.    Hiermee    worden leerlingen    uitgedaagd    en    wordt    hun    nieuwsgierigheid    geprikkeld, waarbij   het   de   leerlingen   duidelijk   wordt   dat   bèta   en   techniek   niet alleen leuk zijn, maar ook betekenisvol. Een mooi uitgangspunt.  Deze   stichting   heeft   een   voortrekkersrol   op   zich   genomen   aangaande de    inzet    van    technologie    en    zij    wil    uiteraard    deze    voorsprong behouden.   Zo   had   de   school   eerder   al   laptopklassen   en   sinds   2013 iPad   klassen:   onderwijs   dat   afstand   doet   van   de   fysieke   boeken   en   de gedigitaliseerde   wereld   omarmt.   Door   het   introduceren   van   nieuwe technologieën     en     methoden     is     het     onderwijs     niet     meer     strak gebonden   aan   een   lokaal,   een   leraar,   een   rooster   of   een   gebouw.   Dit introduceert flexibiliteit.  Na     de     herfstvakantie     gaat     de     bouw     van     de     gloednieuwe technasiumruimte   van   start   waarin   faciliteiten   worden   geboden   voor onder   meer   een   denktank,   een   werkplaats,   een   studio   en   een   podium voor    presentaties.    Later    dit    jaar    wordt    een    prachtig    sportpark opgeleverd    waarbij    het    schoolpark    en    het    sportpark    tezamen    de Northgo    Campus    vorm    geeft.    En    in    schooljaar    2015-2016    wil    het Northgo    college    het    aanbod    voor    de    brugklas    uitbreiden    met    een Highschoolprogramma.  Er   zijn   veel   meer   ontwikkelingen,   speerpunten   en   specialiteiten   te noemen.   Het   is   duidelijk   dat   het   Northgo   College   zelf   in   ontwikkeling is     en     met     de     tijd     mee     gaat.     Hierin     herken     ik     verscheidene ontwikkelingen waarover ik eerder geschreven heb.    © Northgo College

Onderwijs verandert: de e-generatie

In   ‘Flexibilisering   in   het   Hoger   Onderwijs’   schrijven   Joseph   Kessels   en Corry    Ehlen    over    de    e-generatie    het    volgende:    “Deze    jongste generatie   leerlingen   heeft   leren   omgaan   met   discontinue,   onvolledige, informatie   en   kan   die   samenvoegen   tot   betekenisvolle   gehelen.   Het zappen   tussen   verschillende   informatiebronnen   is   daar   een   voorbeeld van.   Deze   generatie   is   in   staat   om   parallel   te   chatten,   TV   te   kijken,   te telefoneren    en    naar    muziek    te    luisteren.    Deze    vormen    van    multi- tasking   lijken   de   informatieverwerking   te   verhogen   en   daarmee   ook de   kennisproductie   te   bevorderen.”    Ik   deel   de   observatie   aangaande het   gedrag,   maar   deel   vooralsnog   niet   zomaar   de   conclusies.   Ik   zie namelijk    een    direct    verband    met    ‘continuous    partial    attention’    als gevolg   van   de   poging   om   niets   te   willen   missen   (zie   ook   de   sectie “bijwerkingen”      in     mijn     column     d.d.     17-07-2013     en     de     sectie “multitasken”    d.d.   29-07-2013).   Dit   heeft   mijns   inziens   een   negatieve impact   op   de   kennisproductie.   Toch   mag   duidelijk   zijn   dat   deze   e- generatie    een    ander    leerpatroon    heeft    en    andere    capaciteiten    zal ontwikkelen.   De   onderwijsmethodologie   zal   dus   aangepast   moeten worden. 

Onderwijs verandert: de beroepen van de toekomst

Niet   alleen   het   onderwijs   moet   flexibiliseren,   ook   van   ons   zelf   wordt flexibiliteit verwacht. Wat vereisen de banen van de toekomst?  De   wereld   om   ons   heen   verandert   en   wij   staan   er   middenin.   Wij dienen   mee   te   veranderen.   We   hebben   een   toenemende   behoefte aan   technische   ontwikkelingen.   Vooral   vanwege   het   gemak   en   het plezier    dat    ze    bieden.    Een    deel    van    onze    economie    is    hier    op gebaseerd.    Door    het    omarmen    van    de    technische    ontwikkelingen, verandert    echter    de    mens    ook    zelf.    Onze    privé    tijdsbesteding verandert,   de   wijze   waarop   wij   ons   werk   uitvoeren   verandert,   net   als het   werk   zelf.   Ook   onze   interesses   veranderen,   want   de   mens   wijzigt de   techniek   en   die   beïnvloedt   dan   de   mens!   Een   soort   vicieuze   cirkel. De   interesse   van   de   jeugd   is   dan   ook   veranderd   en   hierdoor   is   de leerwijze veranderd.  De   veranderingen   gaan   geleidelijk,   maar   als   je   de   verschillen   over meerdere    jaren    bekijkt    zijn    de    veranderingen    groot.    Het    Northgo College   stelt:   “Veel   beroepen   voor   de   toekomst   bestaan   nu   nog   niet.”   Ik   sluit   me   daar   volledig   bij   aan.   Op   19-05-2014    schreef   ik:   “Zullen robots   onze   banen   gaan   overnemen,   of   zullen   deze   juist   banen   gaan opleveren?   Het   klopt   dat   banen   zullen   verdwijnen,   maar   tegelijkertijd zorgt    de    ‘robotisering’    voor    meer    productiviteit    en    nieuwe    banen. Zoals    het    verleden    al    heeft    bewezen,    zal    nieuwe    technologie resulteren     in     nieuwe     behoeftes,     zowel     van     bedrijven     als     van consumenten.   Mijns   inziens   zal   de   voortschrijdende   ontwikkeling   van de   techniek   en   meer   specifiek   de   verdere   ‘robotisering’,   juist   nieuwe mogelijkheden     brengen.”      Het     onderwijs     dient     op     deze     nieuwe mogelijkheden   in   te   spelen   en   te   zorgen   dat   de   jeugd   van   nu,   in   de toekomst   invulling   aan   de   nieuwe   beroepen   kan   geven.   De   content   en focus van het onderwijs zal hierdoor veranderen. 

Onderwijs verandert: online educatie

Met    de    opkomst    van    het    internet    is    de    wereld    aanzienlijk    kleiner geworden,   dit   geldt   ook   voor   het   onderwijs.   Steeds   meer   cursussen worden   online   aangeboden   door   vele   universiteiten.   Cursussen   die   je in   je   eigen   tijd   kan   volgen.   Ook   de   Universiteit   van   Groningen   is   hier op   15   september   j.l.   mee   gestart.   Online   educatie   kan   uitgroeien      tot een     tegenhanger     van     klassikaal     onderwijs,     maar     is     in     de schoolpraktijk nog vooral een bron van verrijking. 

Onderwijs verandert: professionaliseren en verzakelijken

Het   Northgo   College   had   in   haar   ‘Koers   2017’   (schoolplan   2013-2017) al    aangegeven    dat    de    bezuinigingen    dwingen    om    efficiënter    en effectiever   te   werken.   In   feite   lijkt   deze   trend   zich   nog   steeds   door   te zetten.   Op   verzoek   van   de   staatsecretaris   van   OCW   is   de   algemene rekenkamer    een    onderzoek    gestart    naar    de    bekostiging    van    het voortgezet    onderwijs.    In    juni    dit    jaar    concludeert    de    rekenkamer: “Verzakelijking   op   financieel   vlak   is   een   belangrijk   onderdeel   van   een verdere    professionalisering    van    schoolbesturen    en    essentieel    voor een   financieel   gezonde   en   toekomstbestendige   sector.”    Verder   geven ze aan “zakelijkheid die in tijden van crisis of krimp noodzakelijk is” Ik   zie   dat   hier   een   spanningsveld   optreedt   tussen   mensgerichtheid   en zakelijkheid   alsook   tussen   terughoudend   zijn   met   de   uitgaven   en   het tegengaan   van   ‘oppotgedrag’   (commissie   Don   2009).   Dat   dwingt   tot keuzes   maken.   In   de   media   zijn   al   voorbeelden   naar   voren   gekomen als   grotere   klassen   en   gedwongen   ontslagen,   maar   ook   van   docenten die   zich   bereid   zijn   extra   uren   te   maken.   Er   zijn   uiteraard   nog   veel meer   keuzes   te   maken   en   vele   manieren   om   meer   met   minder   te realiseren.   Gevolg   zal   zijn   dat   het   onderwijs   verandert.   Gewenst   of   als bijproduct. 

Onderwijs verandert: wifi

Door   de   introductie   van   allerlei   technische   middelen   in   het   onderwijs, waaronder   de   iPad-klassen,   is   wifi   niet   meer   weg   te   denken.   Toch plaats      ik      serieuze      vraagtekens      bij      deze      verandering      van leeromgeving.     Leerlingen     worden     hierdoor     namelijk     ongevraagd blootgesteld     aan     de     optelsom     van     alle     op     school     aanwezige elektromagnetische velden.  Al   in   2011   heeft   de   Raad   van   Europa   geconcludeerd   dat   straling   die veroorzaakt    wordt    door    gsm’s    en    draadloze    netwerken,    zeker    bij kinderen,   de   gezondheid   in   gevaar   kan   brengen.   Hierover   heerst   nog steeds   veel   onduidelijkheid;   de   langere   termijn   consequenties   zijn   niet bekend.  Vorig    jaar    leverde    een    eenmalige    proef    die    door    vijf    Deense scholieren   was   uitgevoerd,   een   verontrustend   resultaat   op.   Een   proef met    400    tuinkerszaadjes    die    op    twee    schoteltjes    waren    geplaatst werden     respectievelijk     in     een     wifi-omgeving     en     een     wifi-vrije omgeving   geplaatst.   De   ‘wifi-tuinkers’   groeide   niet,   muteerde   of   stierf. De   ‘wifi-vrije   tuinkers’   ontwikkelde   zich   voorspoedig.   Een   kanttekening dient     wel     geplaatst     te     worden     bij     de     accuraatheid     van     de proefopstelling. Andere mogelijke oorzaken zijn niet goed uitgesloten.  In   Frankrijk   hebben   ze   besloten   het   gebruik   van   wifi   zoveel   mogelijk tegen   te   gaan.   Al   langere   tijd   wordt   wifi   in   scholen   geweerd.   Op   23 januari    dit    jaar    is    daar    een    wet    aangenomen    om    straling    van draadloze   technieken   te   beperken.   Zij   hanteren   het   voorzorgsprincipe. Voor    de    duidelijkheid,    ik    ben    noch    een    voorstander    noch    een tegenstander    van    wifi.    Toch    neig    ik    me    aan    te    sluiten    bij    het voorzorgsprincipe.   Onze   jeugd   is   mij   te   dierbaar   en   te   kostbaar   om hen   het   kind   van   de   rekening   te   laten   zijn.   Voor   dit   moment   kan   ik alleen    maar    stellen    dat    de    leeromgeving    van    de    leerling    aan    het veranderen is. 

Onderwijs verandert: de link naar het bedrijfsleven

In    het    begin    van    dit    jaar    heeft    het    Northgo    College    het    Jet-Net Partnership    met    Decos    beklonken.    Dit    Jongeren    en    Technologie Netwerk    Nederland    betreft    een    samenwerking    tussen    bedrijven, onderwijs   en   overheid.   Het   idee   achter   deze   samenwerking   is   dat havo/vwo    leerlingen    ervaren    dat    technologie    uitdagend,    zinvol    en maatschappelijk   relevant   is.   Hiermee   wordt   gepoogd   te   waarborgen, dat      er      voldoende      jonge      mensen      opgeleid      worden      in      de bètawetenschappen,   om   zo   later   een   bijdrage   te   kunnen   leveren   aan de   kenniseconomie.   Ik   als   bèta   man,   die   midden   in   het   bedrijfsleven staat,   juich   deze   ontwikkeling   van   harte   toe:   het   leren   via   en   vanuit het bedrijfsleven. 

Kansen

Bovenstaande   veranderingen   zijn   verre   van   compleet.   Echter   mag   er wel   geconcludeerd   worden   dat   er   veel   in   het   onderwijs   is   veranderd en   dat   er   nog   veel   zal   gaan   veranderen.   Onderscheidend   vermogen, kwaliteit   van   onderwijs   en   de   financiële   aspecten   zullen   binnen   het onderwijs   de   komende   tijd   nog   belangrijker   worden.   Stilstaan   is   geen optie.   Er   liggen   wel   kansen!   Het   Northgo   college,   die   het   voortouw neemt   in   techniek,   maakt   een   waardevolle   opmerking   in   ‘Koers   2017’: “Techniek is ondersteunend, het gaat altijd om mensen” .   Dit   is   een   directe   match   met   de   filosofie   van   S10   consultancy !   ICT hoort   dient   in   dienst   te   staan   van   de   organisatie   en   niet   andersom. Het   is   goed   dat   de   mens   het   beste   uit   de   techniek   haalt   en   zo   aan efficiëntie   en   effectiviteit   wint.   Tegelijk   kan   techniek   het   beste   uit   de mens halen, zolang deze ondersteunend en aanvullend werkt.  Diverse   aspecten   die   hierboven   naar   voren   komen   zijn   onze   cup-of- tea:   meer   met   minder,   veranderprocessen,   ICT   en   kwaliteit.   Daarbij hoort    ook    aandacht    voor    de    werknemers,    hun    welzijn    en    hun meegroeien   in   het   bedrijf.   Persoonlijk   ben   ik   dan   ook   erg   benieuwd wat   de   toekomst   op   onderwijsgebied   onze   samenleving   daadwerkelijk gaat brengen. Hoe dan ook, er gaat nog heel wat veranderen! 
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht De mens beïnvloed techiek en de techniek de mens Gevolgen van wifi, proef door scholieren uitgevoerd
Uw partner in bedrijfsvoering
S10 column over veranderingen in het onderwijs S10 Consultancy column
Deel 3 van columns over veranderingen in de loop der tijd: Meer met minder ook in het onderwijs: het onderwijs verandert!
Column: “De tijd staat niet stil!” deel 3
S10 consultancy ® , ook voor UW kostenbesparingen en interim management opdrachten!
Navigatieknop terug naar columns overzicht Navigatieknop terug naar columns overzicht
21-10-2014